Kraamhuur

Voorwaarden Kraam – Pinkenweekend 2021 (versie 7.1.0)

Indien u verhinderd bent of om wat voor reden dan ook geen gebruik wenst te maken van deze

bevestiging, verzoeken wij u dit tijdig aan ons te melden. Ook als u (nog) niet heeft betaald!

1. Kraam opbouwen vanaf: 8:00 tm 9:00 (mogelijk dat er nog op de laatste kramen gewacht moet

worden qua opbouw, Verkoop spullen vanaf 9:00 tm 14:00 (minimaal) Eerder eindtijd alleen

in overleg.

2. De boekingen zijn definitief en bindend. Alleen als u binnen de gestelde voorwaarden van 1

week voor datum (02-okt) van het evenement schriftelijk annuleert, komt uw

betalingsverplichting te vervallen.

3. U bent pas verzekerd van een standplaats op een evenement indien het verschuldigde bedrag

€30,= (dit is incl €10 borg) voor de gestelde uiterlijke betaaldatum van 7 dagen voor het

evenement (02-Okt) op de bankrekening van J.M.J. Schoorl (NL18ABNA0493951008), in

IJmuiden is bijgeschreven (gelieve onder vermelding van: Kraam, uw Emailadres en wat u

wilt verkopen).

4. Is het bedrag niet bijgeschreven voor de gestelde betaaldatum (02-Okt), kan de inschrijving

eenzijdig door het Pinken-Comité worden geannuleerd en is het Pinken-Comité gerechtigd een

andere gegadigde voor het evenement in te schrijven.

5. Te Laat: Deelnemers die na de begintijd (09:00) van het evenement niet aanwezig zijn, kunnen

geen aanspraak meer maken op een plaats. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd.

6. Het Pinken-Comité is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook.

Schade die toegebracht worden door omvallende marktkramen komen voor risico van de

deelnemer zelf.

7. Annuleringen vanwege weer kunnen alleen door de organisatie genomen worden.

8. Het Pinken-Comité kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving.

9. Het Pinken-Comité zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement

te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te

garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Het Pinken-Comité aansprakelijk te stellen voor

tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.

10. Indien de deelnemer de standplaats op het evenement, zonder uitdrukkelijke toestemming van

de organisatie, voor de eindtijd van het evenement verlaat, heeft Het Pinken-Comité het recht

om de borg niet te retourneren.

11. Huurder zal aan andere huurders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder

of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit

evenmin doen.

12. De huurder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na

afloop in dezelfde staat teruggeven. Word niet voldaan aan deze voorwaarde dan zal de borg

niet retourneert worden.

13. De huurder draagt zorg voor afvoer van zijn eigen afval, de standplaats moet schoon

opgeleverd worden. Word niet voldaan aan deze voorwaarde dan zal de borg niet retourneert

worden

14. De huurder krijgt de borg alleen (contant) geretourneerd na afloop van het evenement, niet

geretourneerde/ opgehaalde borg wordt als schenking gezien aan het Pinken-Comité.

15. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard.

16. Evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde

vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden

geannuleerd. Het Pinken-Comité kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade

als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

17. Partij-/nieuwgoed e.d.

Verkoop van partij-/en nieuwgoed is ten strengste verboden. De overtreder zal bij constatering

hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen.

18. Verkoop van illegale software e.d.

Het is ten strengste verboden het volgende op de evenementen te koop aan te bieden: wapens

(welke vallen onder de Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale

software/dvd/cd/video, pornografisch materiaal en overige aanstootgevende artikelen.

19. Brandbare stoffen e.d.

Het is verboden op brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen

(verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.) aan te bieden.

20. Reclame e.d.

Het maken van reclame, propaganda, of het distribueren van reclamemateriaal t.b.v. bedrijven,

stichtingen of (politieke) organisaties tijdens het evenement is, zonder uitdrukkelijke

toestemming van de organisator, verboden.

21. Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijk eisen m.b.t. de

bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor info:

keuringsdienst van Waren: Algemene Directie, telefoonnummer: 070-3405435.

22. Door de standhouder gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en

richtlijnen te voldoen.

23. U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden door deelname aan een of meerdere van

de geboekte evenementen, betaling van een of meerdere van de geboekte evenementen.